ساعات تدریس زبان فارسی و ارمنی در مدارس ارامنه

عنوانساعات تدریس زبان فارسی و ارمنی در مدارس ارامنه
گونهسند
شماره دسترسی۶۱۱ت
فرستندهرئیس هیئت نمایندگان ارامنه رشت,
گیرندهوزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه,
محل نگهداریس‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
سال انتشار۱۳۱۲
تاریخ نشر

۲۶بهمن ۱۳۱۲

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوعارامنه, رئیس هیئت نمایندگان ارامنه رشت, زبان آموزش, زبان ملی, سند, مدرسه اقلیت های دینی, مدرسه اقلیت های دينی, مدرسه غیردولتی, منابع نوشتاری, وزارت معارف واوقاف وصنایع مستظرفه
متن کامل

تعهدنامه‌ی مدرسین مدرسه ملی ارامنه رشت نسبت به تدریس علوم به زبان فارسی و درخواست امتیاز مدرسه به نام هیئت نمایندگان ارامنه رشت.Adidas footwear | Patike