فهرست آثار «رئیس هیئت نمایندگان ارامنه رشت»

از آثار «رئیس هیئت نمایندگان ارامنه رشت»، ۱ اثر موجود است.