روز جهانی پارک شهر و زباله دانی

عنوانروز جهانی پارک شهر و زباله دانی
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٦١٤ک
پدیدآورندگاندانش آراسته, مجید
تاریخ تولد - وفات

١٣١٦-

عنوان فرعیمجموعه قصه
ناشرمیرا
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۱
تعداد صفحه١٦١ص
اندازه١٤*٢١ س.م
پدیدآورندگان

مجید دانش آراسته

موضوعادبیات تالیف, داستان اجتماعی, داستان فارسی, کتاب, مجموعه ها, مجید دانش آراسته
گروه سنی(د، ه)
بهاء

٥٠ ریال

متن کامل

مجموعه ی ۱۱ داستان، شامل: چراغ نیکلایى؛ گداى عشق؛ نمایش هر شب ما؛ و...Best Authentic Sneakers | Nike SB