در کودکستان

عنواندر کودکستان
گونهمقاله
شماره دسترسی٨٩٧٦
ناشرپیک معلم و خانواده
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

نیمه دوم اسفند ١٣٥٣

شماره

دوره ١١ ش ١ (نیمه اول مهر ١٣٥٣): ٨- ١١؛ ش ٢ (نیمه دوم مهر ١٣٥٣): ٤٨- ٥١؛ ش ٣ (نیمه اول آبان ١٣٥٣): ٧٩- ٨٠؛ ش ٤ (نیمه دوم آبان ١٣٥٣): ١١٥- ١١٧؛ ش ٥ (نیمه اول آذر ١٣٥٣): ١٥١- ١٥٢؛ ش ٦ (نیمه دوم آذر ١٣٥٣): ١٩٢- ١٩٤؛ ش ٧ (نیمه اول دی ١٣٥٣): ٢٢٨- ٢٣١؛ ش ٨ (نیمه دوم دی ١٣٥٣): ٢٦٦- ٢٦٩؛ ش ٩ (نیمه اول بهمن ١٣٥٣): ٢٩٧- ٢٩٩؛ ش ١٠ (نیمه دوم بهمن ١٣٥٣): ٣٣١- ٣٣٣؛ ش ١١ (نیمه اول اسفند ١٣٥٣): ٣٨٢- ٣٨٥؛ ش ١٢

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٤١٠-٤١٣
وضعیت رنگ

مصور، عکس، طرح (سیاه و سفید، رنگی)

موضوعآموزش پیش دبستان, پیک معلم و خانواده, كودكستان ها, مقاله
متن کامل

آشنایی با شیوه ی رفتار مربی با کودک در روزهای اول ورود او به کودکستان، آشنا کردن کودک با محیط کودکستان و نمونه ی موضوع هایی برای آموزش، بازی و کاردستی که می توان در دوره ی آموزش پیش دبستان از آن بهره گرفت.Nike Sneakers | Ανδρικά Nike