داستان : مجید دفتر خاطراتش را ورق می زند: طبل

عنوانداستان : مجید دفتر خاطراتش را ورق می زند: طبل
گونهمقاله
نویسندگانمرادی کرمانی, هوشنگ, لیونی,
تاریخ تولد - وفات

۱۳۲۳-

ناشرپيک نوجوانان
سال تولد۱۳۵۷
تاریخ نشر

سال تحصيلي ۱۳۵۷-۱۳۵۸

شماره

دوره ۷ ش ۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۶-۲۰
وضعیت رنگ

مصور، نقاشي (رنگي)

پدیدآورندگان

تصويرگر: ليوني

موضوعادبيات تاليف, پیک نوجوان, ليوني, مرادي کرماني، هوشنگ, مقاله
متن کامل

مجید خیلی دوست داشت یک طبل داشته باشد و طبل بزند. دلش می خواست دست کم بتواند طبل همسایه شان، محمود آقا را از نزدیک دست بزند و با چوب هایش صدای آن را دربیاورد. روزی که در خانه ی محمود آقا باز بود، مجید آهسته داخل خانه رفت و وارد اتاقک کوچکی که طبل در آن بود شد و با انگشت هایش کمی روی طبل زد. بعد از چند دقیقه زن محمود آقا آمد و چون فکر کرد مرغ و خروس ها به اتاقک رفته اند و صدای طبل را درآورده اند، در را قفل کرد و رفت. مجید هم آن جا زندانی شد. چند ساعت بعد او خسته شد و تصمیم گرفت با صدای بلند طبل بزند و لذت ببرد و بعد از آن هم بقیه بیایند در را باز کنند و نجاتش بدهند. با این کار او همه ترسیدند ، چون فکر می کردند کسی پیش طبل نیست تا آن را بزند. بالاخره مجید آنقدر داد زد و کمک خواست تا در را به رویش باز کردندAdidas shoes | Nike SB