داستانهای کهن از صبحی : تبر

عنوانداستانهای کهن از صبحی : تبر
گونهمقاله
ناشرکیهان بچه ها
سال تولد۱۳۳۶
تاریخ نشر

سه شنبه ٣ اردیبهشت ١٣٣٦

شماره

س ١ ش ١٨

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٣-٥
وضعیت رنگ

مصور (سیاه و سفید)

موضوعافسانه ها و قصه های ایرانی, کیهان بچه ها, مقاله
متن کامل

تبری که برای به دست آوردن هیزم به جنگل رفته بود، به خواهش های درخت صنوبر توجهی نکرد و آن را قطع کرد و با خود برد. در میانه ی راه از روی پلی که از چوب صنوبر ساخته شده بود، می گذشت که پل به کاری که او کرده بود، اعتراض کرد. تبر تهدید کرد که او را هم تکه تکه می کند. پل چوبی طاقت نیاورد و خود را شکست و تبر را به آب های رود انداخت.Running sports | New Releases Nike