خرگوش و پرنده آبى

عنوانخرگوش و پرنده آبى
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٢٠٣ک
پدیدآورندگان همکارندا,
ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه[١٢]ص
اندازه۱۵*٥/٢٩ س.م
پدیدآورندگان

ترجمه ندا

موضوعادبیات ترجمه, پدیده, فانتزی جانوری, کتاب, ندا
گروه سنی(الف،ب)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگى)

بهاء

۳۵ ريال

متن کامل

یک روز خرگوش و پرنده و سگ و مرغ به سیرک مى روند و در آن جا نمایش اجرا مى کنند. مردم از نمایش آن ها خیلی خوش شان مى آید و آن ها را تشویق مى کنند.Sports brands | Best Custom Jordans of All Time - Fashion Inspiration and Discovery