خبرنگاران کوچک کانون از فستیوال بزرگ سخن می گویند ک گفتگویی با عباس کیارستمی کارگردان فیلمهای کودکان

عنوانخبرنگاران کوچک کانون از فستیوال بزرگ سخن می گویند ک گفتگویی با عباس کیارستمی کارگردان فیلمهای کودکان
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

آبان ماه ۱۳۵۴

شماره

دوره هشتم ش ۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۱۴]
موضوعفستیوال بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان (دهمین: ۱۳۵۴: تهران), کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کیارستمی، عباس, مصاحبه ها, مقاله
متن کامل

گفت و گوی «علی رسولی» و «ولی جوکار» دو عضو کتابخانه های کانون با عبای کیارستمی، دربارهی فیلم سازی او برای کودکان، همکاری اش با کانون و فیلم هایی که در فستیوال شرکت داده است. همچنین درباره ی وضعیت کلی دهمین فستیوال و فیلم های شرکت کننده صحبت شده است.