خاصیت مار سفید

عنوانخاصیت مار سفید
گونهمقاله
نویسندگانگریم, ویلهلم کارل, گریم, یاکوب لودویگ کارل
متن کامل

خدمتکار پادشاه با خوردن غذای او که مارسفیدی است، می تواند صدای جانوران را بشنود و حرف آنها را بفهمد. وقتی پادشاه از کار او باخبر می شود او را به مرگ محکوم می کند. اما خدمتکار می گریزد و در جنگل به جانوران کمک های بسیار می کند. آنها نیز هنگامی که او به خواستگاری دختر پادشاه می رود، کمک می کنند تا خواسته های عجیب و مشکل دختر پادشاه را برآورد و با او ازدواج کند.