حداقل و حداکثر سن تحصیل در دبستان ها

عنوانحداقل و حداکثر سن تحصیل در دبستان ها
گونهمقاله
ناشرآیندگان
سال تولد۱۳۴۸
تاریخ نشر

شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۴۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱-۱۲
موضوعآموزش ابتدایی, آموزش اجباری, آیندگان, مقاله
متن کامل

اعلام شرایط سنی دانش آموزان برای ثبت نام در دبستان ها.Running sneakers | Nike Running