جوانان پیش‌آهنگ الکشافه Boy-Scout

عنوانجوانان پیش‌آهنگ الکشافه Boy-Scout
گونهمقاله
نویسندگانحکمت, علی اصغر
تاریخ تولد - وفات

۱۲۷۱-۱۳۵۹

ناشرتعلیم و تربیت
سال تولد۱۳۰۴
تاریخ نشر

خرداد و تیر ١٣٠٤

شماره

س ۱ ش ۳و۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٣٤-٣٦
موضوعپیشاهنگی, تعلیم و تربیت, حکمت، علی اصغر, مقاله
متن کامل

آغاز به کار "بوی اسکوت" (سازمان پیشاهنگی) در تهران و تاریخچه و اهداف اولین تشکیلات پیشاهنگی در انگلستان.Sports brands | Women's Nike Air Jordan 1 trainers - Latest Releases , Ietp