ثقفی، خلیل

عنوانثقفی، خلیل
گونهسرگذشت نامه
نام و نشانثقفی (اعلم الدوله), خلیل
تاریخ تولد - وفات

١٢٧٩-١٣٢٣

شهرتاعلم الدوله
سال آغاز۱۳۲۳
زبان انتشارفارسی
نقشنویسنده /‌ مترجم
موضوعخلیل ثقفی, سرگذشتنامه, سرگذشتنامه مستند, مترجم, نویسنده
تاریخ نشر

١٢٧٩-١٣٢٣

متن کامل

خلیل ‌ثقفی ‌(اعلم‌الدوله‌) ‌در سال‌۱۲۷۹‌ه.ق‌ در تهران به دنیا آمد. پدرش حاجی‌میرزا ‌عبد الباقی ‌(اعتضادالاطبا) از پزشکان و دولتمردان دوره‌ی ناصرالدین‌شاه و مظفرالدین ‌شاه بود. اعلم الدوله‌، تحصیلات ابتدایی خود را در ایران به پایان رساند .او حکمت‌ الهی و طب قدیم را نزد پدر و علوم‌، ریاضی و نجوم و هیئت را نزد میرزا‌محمد‌علی‌خان‌ مهندس شیرازی فرا گرفت‌. در سال ۱۲۹۳ ه.ق به تدریس زبان فرانسه و جغرافیا در دارالفنون‌ پرداخت‌. بعدها خلیفه‌ یا دانشیار مدرسه‌ی دارالفنون شد...Sports Shoes | Mens Flynit Trainers