تفسیر عرفانی قصه ای از مثنوی مولوی

عنوانتفسیر عرفانی قصه ای از مثنوی مولوی
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۲۹ن ا
نویسندگانگوهرین, صادق, سپیده فردا (نشریه),
ناشرسپیده فردا
سال تولد۱۳۳۶
تاریخ نشر

[ ۱۳۳۶ ]

شماره

س ۵، دوره ۲ ش ۱۱-۱۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۷]-۱۲
پدیدآورندگان

صادق گوهرین، سپیده فردا

موضوعجلال الدین محمد بن محمد مولوی, سپیده فردا, صادق گوهرین، سپیده فردا, مثنوی معنوی (کتاب), مقاله
متن کامل

تفسیر عرفانی و پرورشی یکی از داستان های مثنوی مولوی به شرح زیر: زنی که کودک او به سر بام رفته بود و مادر هر چه می کرد ، کودک پایین نمی آمد، برای چاره جویی نزد علی (ع) رفت و کمک خواست. حضرت علی به او گفت کودک دیگری را به او نشان دهید تا به سمت آن کودک بیاید و از خطر افتادن رهایی یابد. تفسیر عرفانی این داستان از صادق گوهرین است.Sports Shoes | NIKE HOMME