تعلیم و تربیت در دوره شاهنشاهی ساسانیان

عنوانتعلیم و تربیت در دوره شاهنشاهی ساسانیان
گونهمقاله
نویسندگانکریستین سن, آرتور امانوئل, مینوی, مجتبی
تاریخ تولد - وفات

۱۸۷۵-۱۹۴۵

ناشرتعلیم و تربیت
سال تولد۱۳۱۳
تاریخ نشر

فروردین ۱۳۱۳

شماره

س ۴ ش ۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۵-۱۶
پدیدآورندگان

ترجمه مجتبی مینوی

موضوعآموزش و پرورش, تعلیم و تربیت, ساسانیان, کریستن سن، آرتور امانوئل, مجتبی مینوی, مقاله
متن کامل

اشاره به وضعیت آموزش و پرورش در سطح ابتدایی، عالی و آموزش دینی، در زمان ساسانیان و مواد آموزشی که هر طبقه از افراد می آموختند.