تعلیم و تربیت در دوره شاهنشاهی ساسانیان

عنوانتعلیم و تربیت در دوره شاهنشاهی ساسانیان
گونهمقاله
نویسندگانکریستین سن, آرتور امانوئل, مینوی, مجتبی
متن کامل

اشاره به وضعیت آموزش و پرورش در سطح ابتدایی، عالی و آموزش دینی، در زمان ساسانیان و مواد آموزشی که هر طبقه از افراد می آموختند.