ترجمه کتابهای کودکان از آغاز تا امروز

عنوانترجمه کتابهای کودکان از آغاز تا امروز
گونهمقاله
نویسندگانمنصور, حسین زاده،
تاریخ تولد - وفات

۱۳۳۰-۱۳۶۸

عنوان فرعیمیزان مطالب ترجمه در نشریات کودکان در بخش خصوصی، دولتی و مذهبی "
ناشرکیهان
سال تولد۱۳۶۶
تاریخ نشر

چهارشنبه ۷ مرداد ۱۳۶۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶
موضوعادبیات ترجمه, حسین زاده، منصور, کیهان, مقاله, نشریه دولتی, نشریه غیردولتی, نشریه ها
متن کامل

آشنایی با روند ترجمه در مطبوعات کودکان و نوجوانان در ایران از سال ۱۳۰۰ در نشریه های: "نونهالان"، "بازی کودکان"، "دانش آموز"، مجله "سازمان جوانان شیر و خورشید سرخ"، "برای فرزندان"، "رایزن"، "کیهان بچه ها"، "خردسالان ایران"، "اطلاعات کودکان"، "اطلاعات دختران و پسران"، "تهران مصور کوچولوها" و "پیک".Best Nike Sneakers | Patike