تجزیه و تحلیل کتابهای فارسی ابتدایی اولین دوره (۱۳۰۸) و آخرین دوره (۱۳۴۵)

عنوانتجزیه و تحلیل کتابهای فارسی ابتدایی اولین دوره (۱۳۰۸) و آخرین دوره (۱۳۴۵)
گونهپایان نامه
پدیدآورندگانلایمن فیلد, راشل, نظامی, اسعد
متن کامل

بررسی تحول در برنامه‌ها و کتاب های درسی دوره‌ی ابتدایی در طول سال‌های ۱۳۰۸ تا ۱۳۴۵، تحلیل و مقایسه‌ی محتوای کتاب‌های فارسی از لحاظ ارزش‌های اجتماعی در آن‌ها از سال ۱۳۰۸ تا ۱۳۴۵