بچه ها را دو دستی نچسبید

عنوانبچه ها را دو دستی نچسبید
گونهمقاله
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

دوشنبه ۶ مرداد ۱۳۵۴

شماره

س۱ ش۷۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۰
موضوعتربیت کودک, رستاخیز, روانشناسی کودک, مقاله
متن کامل

مطالبی درباره ی روش تربیتی جدید و توجه بیش از اندازه به کودکان، ابراز نگرانی روان شناسان و جامعه شناسان در این زمینه و سفارش به پدران و مادران برای حفظ استقلال کودک و مراقبت از او از دور .