بمب و غلام سبیل پاسبان

عنوانبمب و غلام سبیل پاسبان
گونهکتاب
پدیدآورندگانحق وردیو,
پدیدآورندگان همکارحیدریان, م., عین آبادی, سعید
متن کامل

غلام سبیل پاسبانی است که می خواهد خدمتی برای حکومت انجام دهد. رئیسش به او می گوید پاسبانها بمب و اسلحه پیدا می کنند. شب، هنگام نگهبانی، غلام مردی را بازداشت می کند که گونی ای که چیزی گرد در آن است حمل می کند، وقتی دیگر پاسبانها در گونی را باز می کنند می بینند هندوانه است و غلام را اخراج می کنند.