بخشنامه : دبیرستان ...

عنوانبخشنامه : دبیرستان ...
گونهمقاله
نویسندگانروشن,
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۳
تاریخ نشر

اردیبهشت ۱۳۲۳

شماره

س ۱۴ ش ۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۱۲
موضوعآموزش متوسطه, امتحانات, روشن, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

آیین نامه ای درباره ی امتحانات دوره آمزش متوسطه.