باید نهالی کاشت

عنوانباید نهالی کاشت
گونهمقاله
نویسندگاندولت آبادی, پروین, لیونی,
تاریخ تولد - وفات

١٣٠٣-۱۳۸۷

ناشرپیک دانش آموز
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

نیمه اول بهمن ماه ١٣٥٦

شماره

دوره ١٤ ش ٨

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[٣٢]
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

پدیدآورندگان

تصویرگر لیونی

موضوعادبیات تالیف, پیک دانش آموز, دولت آبادی، پروین, شعر, لیونی, مقاله
متن کامل

شعری درباره ی اثرگذار و ماندگار بودن.short url link | Sneakers