اندیشه ها و آوازها : عاقبت روزی تو هم مادر شوی

عنواناندیشه ها و آوازها : عاقبت روزی تو هم مادر شوی
گونهمقاله
نویسندگاندولت آبادی, پروین
تاریخ تولد - وفات

۱۳۰۳-

ناشرپیك دانش آموز
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

نیمه دوم آذر ماه ۱۳۵۴

شماره

دوره ۱۲ ش ۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۱
موضوعادبيات تاليف, پیک دانش آموز, دولت آبادی، پرورین, شعر, مقاله, منظومه علمی -آموزشی
متن کامل

شعری درباره ی جوجه ای که می خواهد هرچه زودتر بزرگ شود و برای خود آشیانه ای بسازد. مادرش از او می خواهد عجله نکند، تا همه چیز را به او یاد دهد و در آینده وقتی خودش مادر شد، از مادرش و این لانه هم یادی بکند.