انتقاد بر کتاب الفباء

عنوانانتقاد بر کتاب الفباء
گونهمقاله
شماره دسترسی١٤٧م
نویسندگانباغچه بان, جبار
ناشرآموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۰
تاریخ نشر

مهر و آبان ١٣٢٠

شماره

س ١١ ش ٤،٣ (خرداد و تیر ١٣٢٠): ٧٣-٨٤؛ ش ٦،٥ (مرداد و شهریور ١٣٢٠): ٥٢-٧٤؛ ش ٨،٧

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٤٤-٦٩
موضوعآموزش و پرورش, باغچه بان، جبار, کتاب درسی, مقاله
متن کامل

نقد و بررسی دقیق و مشروح کتاب اول ابتدائی و سپس ارائه ی راهکار و راهنمایی برای اجرای روش درست آموزش الفبا که به تفصیل شرح داده شده است.Sportswear Design | Nike Release Dates