امتحانات مدارس ابتدایی

عنوانامتحانات مدارس ابتدایی
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۱۱
تاریخ نشر

۲۲ فروردین ۱۳۱۱

شماره

س۱۰ ش۷۰ (۱۸۱۶)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳
موضوعآموزش ابتدایی, امتحانات, کوشش, مقاله
متن کامل

خبر آغاز ثبت نام داوطلبان شرکت در امتحانات دوره ی شش ساله و فرستادن اسامی آنها به دایره ی امتحانات.Sports News | Sneakers Nike