اقتراح : آیا تعلیم یک زبان خارجی در دبستان مفید است ؟

عنواناقتراح : آیا تعلیم یک زبان خارجی در دبستان مفید است ؟
گونهمقاله
ناشرآموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۵
تاریخ نشر

دی ۱۳۳۵

شماره

دوره ۲۷ ش ۱۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۰۲۳-۱۰۳۱
موضوعآموزش ابتدائی, آموزش زبان دوم, آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

اشاره به عوامل گوناگون و متعددی که در تصمیم گیری درباره ی آموزش زبان خارجی به کودکان در دوره ی آموزش ابتدایی دخیل هستند، که در نتیجه نمی توان تصمیم یکسانی برای همه ی کودکان گرفت.affiliate tracking url | NIKE