افسانه هایی از ده نشینان کرد

عنوانافسانه هایی از ده نشینان کرد
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٤١ک
پدیدآورندگانیاقوتی, منصور
تاریخ تولد - وفات

١٣٢٧-

ناشرآینده
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۷
تعداد صفحه٨٠ ص
اندازه۲۲*٥/١٤ س.م
پدیدآورندگان

گردآوری منصور یاقوتی

موضوعآینده, ادبيات تالیف, افسانه ها و قصه های ایرانی, افسانه هاى نو, کتاب, مجموعه ها, محسن رمضانی, منصور یاقوتی
نوبت چاپچاپ اول: ١٣٥٧
متن کامل

مجموعه ی ۱۵ داستان، شامل: روباه و گورکن؛ سفر؛ کدخداى قاسم آباد؛ و....Running sports | Nike Running