از شاعران زمان ما : بامدادان

عنواناز شاعران زمان ما : بامدادان
گونهمقاله
نویسندگاناخوان ثالث, مهدی, افشار,
تاریخ تولد - وفات

١٣٠٧-١٣٦٩

ناشرپیک دانش آموز
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

نیمه دوم بهمن ماه ١٣٥٦

شماره

دوره ١٤ ش ٩

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[١٩]
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

پدیدآورندگان

تصویرگر افشار

موضوعاخوان ثالث، مهدی, ادبیات تالیف, افشار, پیک دانش آموز, شعر, مقاله
متن کامل

شعری در توصیف طبیعت در سحرگاهان و هنگام آغاز روز. این قطعه بخشی از شعر بلند «خان دشتی» است.