از شاعران زمان ما : آب

عنواناز شاعران زمان ما : آب
گونهمقاله
نویسندگانسپهری, سهراب, لیونی,
تاریخ تولد - وفات

١٣٠٧-١٣٥٩

ناشرپیک دانش آموز
سال تولد۱۳۵۷
تاریخ نشر

فروردین ماه ١٣٥٧

شماره

دوره ١٤ ش ١٢

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[٢٠]
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

پدیدآورندگان

تصویرگر لیونی

موضوعادبیات تالیف, پیک دانش آموز, سپهری، سهراب, شعر, لیونی, مقاله
متن کامل

شعری درباره ی آب و زیبایی آن.best shoes | Nike sneakers