ادبیات و فولکلور آذربایجان

عنوانادبیات و فولکلور آذربایجان
گونهمقاله
نویسندگانبهرنگی, صمد
تاریخ تولد - وفات

۱۳۱۸-۱۳۴۷

ناشردر بهرنگی، صمد. مجموعه مقالات. تبریز: شمس
سال تولد۱۳۴۸
تاریخ نشر

۱۳۴۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۳۶-۱۴۸
موضوعادبیات عامیانه, شمس, صمد بهرنگی, مقاله
متن کامل

اشاره به نقش مردم در پدید آوردن فرهنگ عامیانه (فولکلور) و تأثیر آن بر شعر، موسیقی، داستان و ... که همواره از فرهنگ عامیانه تغذیه کرده اند، و مختصری درباره ی گنجینه ی فولکلور آذربایجان در حوزه ی قصه، داستان و شعر.spy offers | THE SNEAKER BULLETIN