ادبیات برای جوانان و کودکان

عنوانادبیات برای جوانان و کودکان
گونهمقاله
شماره دسترسی۸۶م
نویسندگانرهنما, آذر
تاریخ تولد - وفات

۱۳۰۵-

ناشرسپيده فردا
سال تولد۱۳۳۵
تاریخ نشر

شهريور و مهر ۱۳۳۵

شماره

س ۴ ش ۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۷۸]-۸۵
موضوعادبیات كودكان, رهنما، آذر, سازمان غیردولتی, سپیده فردا, فرانسه, مقاله, والون، هانری
متن کامل

در این مقاله، نویسنده به بررسی کوتاه جایگاه ادبیات کودکان و جوانان در کشور فرانسه پرداخته است و برخی نهادهای پرکار در این زمینه و فعالیت های شان را معرفی می کند. سپس سیاست دولت فرانسه را در زمینه ی اقدامات پرورشی را بررسی می کند. در پایان خلاصه ای از مقاله ی " هانری والون "، استاد روان شناسی در پاریس، درباره ی ادبیات کودکان و جوانان و تأثیر کتاب در زندگی آنان، آمده است. این مقاله درواقع گزارش سفر نویسنده است به کشور فرانسه.Buy Sneakers | GOLF NIKE SHOES