اخبار فرهنگ : اقدامات فرهنگ شهرستان خمین

عنواناخبار فرهنگ : اقدامات فرهنگ شهرستان خمین
گونهمقاله
شماره دسترسی۲۴ن ا
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۸
تاریخ نشر

دی ماه ۱۳۳۸

شماره

س ۳۱ ش ۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵۷
موضوعكودكستان ها, ماهنامه آموزش و پرورش, معلمان, مقاله
متن کامل

اشاره به چند اقدام مهم که از سوی اداره ی فرهنگ خمین انجام گرفته است.Sports Shoes | adidas Campus 80s South Park Towelie - GZ9177