آنچه از کنگره آموختیم : تصاویر در افسانه ها

عنوانآنچه از کنگره آموختیم : تصاویر در افسانه ها
گونهمقاله
ناشرگزارش شورای کتاب کودک
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

آذر و اسفند ١٣٥٥

شماره

س ١٤ ش ٣و٤

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١٦-٢٠
موضوعافسانه ها, تصویرگری, شورای کتاب کودک, گزارش شورای کتاب کودک, مقاله
متن کامل

چکیده ای از سخنان بتبنا هورلمن، رجینا پولانداورنک و هانس آ. هالبای در پانزدهمین کنگره ی جهانی ادبیات کودکان در مهر ماه سال ۱۳۵۵ در آتن درباره ی تصویرگری افسانه ها.latest Running | Releases Nike Shoes