آنچه از کنگره آموختیم : افسانه های پریان در عصر تکنولوژی

عنوانآنچه از کنگره آموختیم : افسانه های پریان در عصر تکنولوژی
گونهمقاله
نویسندگانهاویلند, ویرجینیا
ناشرگزارش شورای کتاب کودک
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

آذر و اسفند ١٣٥٥

شماره

س ۱۴ ش ٣و٤

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١١-١٢
موضوعافسانه ها, شورای کتاب کودک, گزارش شورای کتاب کودک, مقاله, هاویلند، ویجینیا
متن کامل

چکیده ی مقاله ی ویرجینیا هاویلند که در پانزدهمین کنگره ی جهانی ادبیات کودکان در مهر ماه سال ۱۳۵۵ در آتن ارائه شده است.Best Nike Sneakers | Air Jordan Sneakers