پیشینه و خاستگاه «عروسک پارچه ای»

از اشیاء موجود، ۵۰ شیء پیشینه و خاستگاه «عروسک پارچه ای» دارد.

این نوع عروسک ها را با دست و در خانه ها می دوختند.  بدن عروسک را از تکه های پارچه خاک اره و یاپوشال پر می کردند. از سال ۱۸۵۰  ساخت عروسک های پارچه ای جنبه تجاری پیدا کرده و کار خانجات شروع به تولید این نوع عروسک ها می کنند.