۴۰ درصد کودکان هنوز به مدرسه راهی ندارند

عنوان۴۰ درصد کودکان هنوز به مدرسه راهی ندارند
گونهمقاله
عنوان فرعی۱۲ میلیون ۵ تا ۴۵ ساله بی سواد مانده اند "
ناشرآیندگان
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

شنبه ۱۵ تیر ۱۳۵۳

شماره

س۷ ش۱۹۶۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱-۱۲
موضوعآمار آموزشی, آیندگان, برنامه های سواد آموزی, بيسوادان, فتاحی پور، احمد, مصاحبه ها, مقاله
متن کامل

گفت و گو با احمد فتاحی پور، رئیس مرکز ملی آموزش بزرگسالان، و ارائه ی آماری از تعداد بیسوادان و وضعیت سوادآموزی بزرگسالان و کودکان به ویژه در روستاها.