یادگار عصر پهلوی : مدرسه فنی - شعبه تهیه

عنوانیادگار عصر پهلوی : مدرسه فنی - شعبه تهیه
گونهمقاله
شماره دسترسی٤٥١٥
ناشرمجموعه معارف
سال تولد۱۳۰۵
تاریخ نشر

فروردین ١٣٠٥

شماره

دوره ٥ ش ١

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١١-١٢
موضوعآموزش پیش دبستان, کودکستان فنی هنر, كودكستان ها, مجموعه معارف, مقاله
متن کامل

ضرورت توجه به تعلیم و تربیت کودکان خردسال در ایران، خبر افتتاح یک کودکستان در کنار مدرسه ی فنی هنر.Running Sneakers Store | New Releases Nike