گ‍واه‍ی‌ ن‍ام‍ه‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ن‍ه‍ائ‍ی‌ م‍ت‍وس‍طه‌ (ش‍ع‍ب‍ه‌ع‍ل‍م‍ی‌)

عنوانگ‍واه‍ی‌ ن‍ام‍ه‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ن‍ه‍ائ‍ی‌ م‍ت‍وس‍طه‌ (ش‍ع‍ب‍ه‌ع‍ل‍م‍ی‌)
گونهسند
شماره دسترسی۵۲۹ ت‌
فرستندهدبیرستان نظام,
گیرندهتجارتچی, جعفر
محل نگهداریآرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشار۱۳۱۹
تاریخ نشر

مهر۱۳۱۹

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
وضعیت رنگ

مصور، ع‍ک‍س‌ (س‍ی‍اه‌ و س‍ف‍ی‍د)

موضوعجعفر تجارتچی, دبیرستان نظام, سند, منابع نوشتاری
متن کامل

: گ‍واه‍ی‌ ن‍ام‍ه‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ن‍ه‍ائ‍ی‌ م‍ت‍وس‍طه‌ جعفر تجارتچی از دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌ ن‍ظام‌ ت‍ه‍ران‌با مهروامضا وزارت معارف واوقاف وامضای رئیس دبیرستان ورئیس ستاد ارتش.