گوگول

عنوانگوگول
گونهمقاله
ناشرترقی
سال تولد۱۳۲۸
تاریخ نشر

دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۲۸

شماره

دوره۷ ش۱۰ (۳۴۳)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۳
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعافسانه جادویی, ترقی, مقاله
متن کامل

گوگول پسر دهقان تهیدستی است که مادرش مرده است و نامادری بدجنسی دارد. سالی که قحطی می آید، دهقان به پیشنهاد نامادری بدجنس، گوگول را در جنگل رها می کند. گوگول به قصری که دیوان، دختر پادشاه را در آن اسیر کرده اند، می رود و شیشه ی عمر دیوان را از بین می برد. سپس دختر را نزد پادشاه بازمی گرداند و خودش هم در قصر می ماند و زندگی می کند.