گوشه ای از تاریخ آموزش و پرورش: گرنتویک رهبر جنبش های اجتماعی و پایه گذار دبیرستان های ملی دانمارک

عنوانگوشه ای از تاریخ آموزش و پرورش: گرنتویک رهبر جنبش های اجتماعی و پایه گذار دبیرستان های ملی دانمارک
گونهمقاله
نویسندگانپروین گنابادی, محمد
تاریخ تولد - وفات

۱۲۸۲-۱۳۵۷

ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۷
تاریخ نشر

آبان و آذر ۱۳۳۷

شماره

دوره۳۰ ش۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۹
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

زندگینامه گرنتویک و افکار دینی و اجتماعی او و نظریات و عقاید وی در آموزش و پرورش .