گواهی نامه پایان تحصیلات ابتدائی

عنوانگواهی نامه پایان تحصیلات ابتدائی
گونهسند
فرستندهوزارت فرهنگ,
گیرندهطاهباز, سیروس
محل نگهداریآرشیو خانواده طاهباز
سال انتشار۱۳۳۱
تاریخ نشر

خرداد ١٣٣١

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه١ ص
وضعیت رنگ

عکس (سیاه و سفید)

موضوعدرجه ها و مدارک تحصیلی, سند, سیروس طاهباز, منابع نوشتاری, وزارت فرهنگ
متن کامل

مدرک دوره ی تحصیلات ابتدایی که در تاریخ خرداد ۱۳۳۱ از دبستان علامه دریافت داشته است.