اشیاء ساخته شده به‌وسلیه‌ی «وزارت فرهنگ»

از اشیاء موجود، ۱ شیء به‌وسیله‌ی «وزارت فرهنگ» ساخته شده‌است.