گفت و گو با فریده رهبر مجری برنامه بچه ها بچه ها

عنوانگفت و گو با فریده رهبر مجری برنامه بچه ها بچه ها
گونهمقاله
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۵۵

شماره

س۲ ش۳۴۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعب‍چ‍ه‌ه‍ا ب‍چ‍ه‌ه‍ا (برنامه تلويزيوني), رستاخیز, رهبر، فریده, مصاحبه ها, مقاله
متن کامل

گفت و گو با فریده رهبر، مجری برنامه " بچهها بچهها "، درباره چگونگی اجرای این برنامه.