گفت و گو بانرگس وفادارتهیه کننده برنامهبچه ها بچه هاآموزش غیرمستقیم

عنوانگفت و گو بانرگس وفادارتهیه کننده برنامهبچه ها بچه هاآموزش غیرمستقیم
گونهمقاله
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۵۵

شماره

س۲ ش۳۴۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعب‍چ‍ه‌ه‍ا ب‍چ‍ه‌ه‍ا (برنامه تلويزيوني), رستاخیز, مصاحبه ها, مقاله, وفادار، نرگس
متن کامل

گفت و گو با « نرگس وفادار» تهیه کننده ی برنامه ی " بچهها بچهها " درباره ی وجه تشابه این برنامه با « خیابان سه سامی» هدف از آموزش مستقیم در برنامه ها و چگونگی تهیه ی مطالب برنامه.