گفت و شنود با محمد قاضی نویسنده و مترجم - قاضی: ترجمه نوعی خلاقیت است

عنوانگفت و شنود با محمد قاضی نویسنده و مترجم - قاضی: ترجمه نوعی خلاقیت است
گونهمقاله
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

یکشنبه ۱۲ تیر ۱۳۵۶

شماره

س۳ ش۶۵۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۸
وضعیت رنگ

مصور، عکس، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعترجمه, رستاخیز, قاضی، محمد, مصاحبه ها, مقاله
متن کامل

گفت و گویی با محمد قاضی، نویسنده و مترجم، درباره ی ویژگی های مترجم خوب، نام آثار ترجمه شده برای کودکان، وضعیت نشر در ایران و ارائه ی راهکارهایی در این زمینه.