گفتگو با اردوان مفید دبیر عامل جشنواره تابستانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

عنوانگفتگو با اردوان مفید دبیر عامل جشنواره تابستانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
گونهمقاله
عنوان فرعیبرنامه جشنواره تابستانی کودکان و نوجوانان "
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۷
تاریخ نشر

سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۵۷

شماره

س۴ ش۹۲۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعرستاخیز, فستیوال تابستانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (ششمین: ۱۳۵۷: تهران), مصاحبه ها, مفید، اردوان, مقاله
متن کامل

گفت و گو با اردوان مفید دبیر ششمین جشنواره ی تابستانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان درباره ی تدارک برنامه های متنوع مانند رقص های محلی، باله، کر، موسیقی و نمایش، محل برگزاری جشنواره و شرکت کنندگان در آن.