گزارشی از روستا : بازدیدی از کتابخانه ی سیار ایل عرب و باصری

عنوانگزارشی از روستا : بازدیدی از کتابخانه ی سیار ایل عرب و باصری
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
نویسندگانمحمدی بندری, احمد
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

اردیبهشت ماه ۱۳۵۴

شماره

دوره هشتم ش ۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۴
موضوعکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کتابخانه سیار, محمدی بندری، احمد, مقاله
متن کامل

گزارش بازدید از کتابخانه ی سیار ایل عرب و باصری و بررسی وضعیت کمی و کیفی آن و اثراتی که وجود این کتابخانه در کودکان و نوجوانان داشته است.