گردهمائی و همدلی دانایان

عنوانگردهمائی و همدلی دانایان
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
نویسندگانامامی, غلامرضا
تاریخ تولد - وفات

۱۳۲۹-

ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

خرداد ماه ۱۳۵۴

شماره

دوره هشتم ش ۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۶، ۱۷
موضوعامامی، غلامرضا, کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, م‍ج‍م‍‍ع‌ ب‍ی‍ن‌‌ال‍م‍ل‍ل‍‍ی‌ ‌ادب‍ی‍‍ات‌ ک‍ودک‍‍ان‌ در خ‍دم‍ت‌ ‌آش‍ن‍‍ای‍‍ی‌ و ‌ه‍م‍ک‍‍ار‌ی‌ ج‍‍ه‍‍ان‍‍ی (١٣٥٤: تهران‌), مقاله
متن کامل

گزارشی کوتاه از مجمع بین المللی ادبیات کودکان در تهران، حال و هوای حاکم بر گردهمایی و سفرهای انجام شده.