گالیور در جزیره کوتولوها

عنوانگالیور در جزیره کوتولوها
گونهکتاب
پدیدآورندگانسویفت, جاناتان
پدیدآورندگان همکاراروین, رکس, استرجن, جان, رفیعی, پرویز
متن کامل

گالیور در جزیره ی "لی لی پوت"به آدم کوتوله ها در جنگ با جزیره ی همسایه کمک می کند. او سرانجام بین دو جزیره صلح برقرار می‏کند و با هدایایی به سرزمین خود باز می‏گردد. همراه با نوار کاست