کودک و کتاب در ایران

عنوانکودک و کتاب در ایران
گونهمقاله
نویسندگانمیرهادی (خمارلو), توران
تاریخ تولد - وفات

۱۳۰۶-

ناشرگزارش شورای کتاب کودک،
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

شهریور ١٣٥٥

شماره

س ١٤ ش ٢

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١٨-٢٤
موضوعتوران میرهادی (خمارلو), سخنرانی ها, شورای کتاب کودک, گزارش شورای کتاب کودک, مقاله, منابع نوشتاری
متن کامل

کتاب هایی که برای کودکان و نوجوانان منتشر می شوند، سه دسته اند: کتاب های درسی، خواندنی ها و ادبیات. هر سه گروه از آغاز تا کنون روند تکامل را گزرانده و تغییراتی کرده اند. با بررسی آماری ادبیات کودکان پی می بریم که این گروه از جنبه ی کمی نیز پیشرفت داشته است ولی ارزیابی درونمایه ما را به این نتیجه می رساند که تمام کتاب های منتشر شده در این حوزه را نمی توان واقعا ادبیات به شمار آورد. در حوزه ی ادبیات کودکان و نوجوانان آشفته بازاری به وجود آمده است که ناشران، نویسندگان، تصویرگران و ویراستاران کتاب ها هر یک به شیوه ای در ایجاد آن نقش داشته اند.Sports brands | Nike Air Jordan XXX Basketball Shoes/Sneakers 811006-101 Worldarchitecturefestival