کودکستان

عنوانکودکستان
گونهمقاله
شماره دسترسی٤١٣٧
نویسندگاندانشور, محمد علی
ناشرایران امروز
سال تولد۱۳۱۹
تاریخ نشر

بهمن ١٣١٩

شماره

س ٢ ش ١١

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١٩-٢٠
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعآموزش پیش دبستان, ایران امروز, دانشور، محمد علی, كودكستان ها, مقاله
متن کامل

ضرورت تشکیل کودکستان در ایران و تأثیر آموزش های پیش دبستانی در رشد و پرورش کودکان، با نگاهی به نظریه ی فروبل دانشمند آلمانی در زمینه ی آموزش و پرورش کودکان.spy offers | Men’s shoes