کودکان و جانوران (۱۱۹)

عنوانکودکان و جانوران (۱۱۹)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۴۷

شماره صفحه۱۱۹
وضعیت رنگ

طراحی (قلم فلزی)

موضوعتصویر, تصویر کتاب, داستان روسی, کتاب مصور, کودکان و جانوران, منابع دیداری
متن کامل
کودکان و جانوران (۱۱۹)